Smaller Default Larger

Regulamin Pielgrzymki

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż Administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 

1. Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów .

2. Prawo wzięcia udziału w pielgrzymce mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w niej. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody od rodziców bądź opiekunów prawnych, oraz podania nr, telefonu do nich, celem weryfikacji.   

3. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.

4. Udział w pielgrzymce odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

5. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi.

6. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.).

7. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

8. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.

9. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

10. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi. 

11. Po drogach poruszamy się w kolumnach. Może w niej jechać do 15 rowerzystów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.

12. Każda kolumna ma swojego prowadzącego (wcześniej wyznaczonego na czas całej pielgrzymki ), którego nie wolno wyprzedzać.

13. W razie awarii roweru, jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych czy innych sytuacji zmuszających do zatrzymania się należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego grupę, który zdecyduje o dalszym postępowaniu.

14. Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego grupę. Zabrania się wyprzedzania innych uczestników pielgrzymowania jak również gwałtownego przyspieszania czy hamowania. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być nie większy niż 1 m. O miejscu i czasie trwania odpoczynku grupy w trakcie jazdy decyduje przewodnik grupy w porozumieniu z jej uczestnikami.

W przypadku zatrzymania się jednej grupy, pozostałe mogą kontynuować podróż do najbliższego miejsca postoju.

15. Każdy uczestnik pielgrzymki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.

16. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego.

17. W trakcie pielgrzymki zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

18. Uczestnictwo w pielgrzymce na koszt i ryzyko uczestników.

19. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu pielgrzymki.

20. Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki oraz samowolna zmiana trasy spowodują wykluczenie z dalszego udziału w pielgrzymce bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa.

21. Uczestnicy pielgrzymki są objęci ubezpieczeniem NNW.

22. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników pielgrzymki.

23. Organizator zapewnia udział w pielgrzymce służby medycznej.

24. Warunkiem rezerwacji miejsca do udziału w Pielgrzymce jest wpłata zaliczki w wysokości 200 pln. W przypadku rezygnacji kwota ta nie będzie zwracana.

Zaliczki są zbierane do końca marca i do tego czasu jest możliwość jej wycofania w późniejszym czasie istnieje jedynie możliwość znalezienia zastępstwa za siebie w innym wypadku zaliczka przepada

 

25. Nocujemy głównie w szkołach i miejscach wskazanych przez organizatora

 

26. Organizator ma mozliwość zmniejszenia ilości uczestników pilegrzymki